Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 - 11:30   12:00 - 17:00
  středa   8:00 - 11:30   12:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 581 746 253
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu starosta@obeckokory.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Kokory, Kokory 57, 751 05 Kokory, případně faxem na 581 746 114

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Po - 7:00 - 12:00, 16:30 - 18:00
St  - 7:00 - 12:00, 16:30 - 18:00

Telefonické podání: pevná linka - 581 746 253
Poštou na adresu Obecní úřad Kokory, Kokory 57, 751 05 Kokory
Elektronicky na e-mail: starosta@obeckokory.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: mambdkt
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě

 • Poštou na adresu Obecní úřad Kokory, Kokory 57, 751 05 Kokory

 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 

Žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb.:

ROK 2024

Žádost číslo 1

Odpověď k žádosti číslo 1

 

 

ROK 2023

Žádost č.1    

Odpověď k žádosti č.1.pdf

Žádost č.2.pdf

Odpověď k žádosti č. 2.pdf

Žádost číslo 3.pdf

Odpověď k žádosti č. 3.pdf

Žádost číslo 4.pdf

Odpověď číslo 1 k žádosti číslo 4.pdf

Odpověď číslo 2 k žádosti č. 4.pdf

Žádost číslo 5.pdf

Odpověď číslo 1 k žádosti číslo 5.pdf

Odpověď číslo 2 k žádosti č. 5.pdf

Odpověď číslo 3 k žádosti číslo 5.pdf

Žádost číslo 6.pdf

Odpověď k žádosti č. 6.pdf

Odpověď číslo 2 k žádosti č. 6

Žádost číslo 7.pdf

Odpověď k žádosti číslo 7.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.:

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kokory - výroční zprávy:

Matrika

Do matričního obvodu Obecního úřadu Kokory spadají tyto obce :

 • Kokory
 • Lhotka
 • Čelechovice
 • Nelešovice

Matriční úřad poskytuje  veškeré služby matričních úřadů :

 • Provádí zápisy do knihy manželství
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá doklady k uzavření manželství
 • Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
 • Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození ( v případě narození dítěte v matričním obvodu)
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 • Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 • Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
 • Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
 • Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy)
 • Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 • Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
 • Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Přijímá žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel
 • Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
 • Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 • Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
 • Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
 • V daných případech zadržuje občanský průkaz
 • Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
 • Vydává oddací listy
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vydává potvrzení o občanském průkazu
 • Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 • Vydává rodné listy
 • Vydává údaje z evidence obyvatel
 • Vydává úmrtní listy
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Úřední hodiny matriky jsou totožné s úředními hodinami Obecního úřadu Kokory.
Telefonní spojení  : 581 746 253, mob. 775 551310

 

Stížnosti

Formuláře